پرسش و پاسخ

 

سوال
موضوع
پاسخ
«انسان» «تاریخ» را می ­­سازد یا «تاریخ»، «انسان» را
انسان و تاریخ
کلیک کنید