آیین رو نمایی از کتاب فارسیان دربرابر مغولان

 

 

photo_2017-03-11_17-11-07
photo_2017-03-11_17-11-28
farsiyan1
photo_2017-03-11_17-11-35
photo_2017-03-11_17-11-23

photo_2017-03-11_17-11-39