فهرست مقالات چاپ شده از دکتر عبدالرسول خیراندیش

– نگاهی به کتاب تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران تالیف آلفونس گابریل، رشد آموزش جغرافیا ، سال سوم ، شماره ۱۱ ، پاییز ۱۳۶۶

–  اسب چوبی ، رشد نو آموز ، سال نهم ، شماره ۱ ، مهر ۱۳۶۹

–  ایتالیا ، رشد جوان ، سال هفتم ، مهر ۱۳۶۹

–  دیلمیان ، رشد نوجوان ، سال نهم ، شماره ۲ ، آبان ۱۳۶۹

–  طلای زیاد ، رشد نو آموز ، سال نهم ، شماره ۲ ، آبان ۱۳۶۹

–  روسیه ، رشد جوان ، سال هفتم آبان ۱۳۶۹

– خواندنی های تاریخی ، رشد نوجوان ، سال نهم ، شمار ۲ ،آبان ۱۳۶۹ 

–  عاقبت ستمگر ، رشد نو آموز ، سال نهم ، شمار ۳ ، آذر ۱۳۶۹

–  مغولها ، رشد نوجوان سال نهم ، آذر ۱۳۶۹

–  اسپانیا ، رشد جوان ، ۷ آذر ۱۳۶۹

–  روم ، رشد جوان ، سال ۷ ، دی ۱۳۶۹

–  مغولها (۲) ، رشد نوجوان سال نهم ، دی ۱۳۶۹

–  گردونه تاریخ ، رشد نوجوان سال نهم ، دی۱۳۶۹

–  فرانسه ، رشد جوان ،سال هفتم ، بهمن ۱۳۶۹

–  مغولها و سربدارن ، رشد نوجوان ، سال نهم ، شماره ۵ ، بهمن ۱۳۶۹

–  انگلستان ، رشد جوان ، سال ۷ ، شمار ۶   اسفند ۱۳۶۹

–  داستان امیران ، رشد نوجوان ، سال نهم ، شماره ۶ ، اسفند ۱۳۶۹

–  تیموریان و ترکمانان ، رشد نوجوان ، سال نهم ، شماره ۶ ، اسفند ۱۳۶۹

–  آلمان ، رشد جوان سال هفتم ، فروردین ۱۳۷۰  

–  صفویان ، رشد نوجوان ، سال نهم ، شمار ۷ ، فروردین ۱۳۷۰

–  ژاپن ، رشد جوان ، سال هفتم ، اردیبهشت ۱۳۷۰

–  خواندنی های تاریخی ، سال نهم ، شماره ۸ ، اردیبهشت ۱۳۷۰

–  افشاریان و زندیان ، سال نهم ، شماره ۸ ، اردیبهشت ۱۳۷۰

اسناد سیاسی میرزا علی محمد خان موقر الدوله حکمران بنادر،فصلنامه مطالعات تاریخی سال سوم ، شماره سوم و چهارم شماره مسلسل۱۱و۱۲، پاییز وزمستان ۱۳۷۰

–  آفریقا ، رشد جوان ، سال ۸ ، خرداد ۱۳۷۱

–  طلوع و افول قسطنطنیه (۱)، مجله کلمه ،شماره ۱  ، آبان  ۱۳۷۱

–  طلوع و افول قسطنطنیه (۲)، مجله کلمه ،شماره ۲  ، آذر و دی ۱۳۷۱

–  نمودارهای تاریخی در کتابهای تاریخ دوره راهنمایی و کاربرد آنها ، رشد آموزش راهنمایی ، سال اول پاییز ۱۳۷۱

 نمودار های تاریخی در کتب تاریخ دوره ی راهنمایی وکاربرد آنها . ، رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ، شماره۱  ، سال اول ، پاییز ۱۳۷۱

–  جنگهای صلیبی ، رشد جوان ، سال ۹ ، دی ۱۳۷۱

چینی ها ، رشد نوجوان ، سال یازدهم ، دی ۱۳۷۱

 عناصر سه گانه زمان ، مکان و علیت در کتب تاریخ دوره ی راهنمایی ، رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ، شماره ۲ ، سال اول ، زمستان ۱۳۷۱

–  جنگ جهانی اول ، رشد جوان ، سال نهم ، بهمن ۱۳۷۱

–  بوسنی جدال هزار ساله  ، مجله کلمه ،شماره ۴ ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲

 درس تاریخ ومسئله حفظ کردن آن، ، رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ، شماره۳  ، سال اول ، بهار۱۳۷۲

 اهمیت قیام ضد استعماری مردم تنگستان ، دشتی ودشتستان در حفظ استقلال وتمامیت ارضی ایران، مجموعه مقالات رئیسعلی دلواری (قیام جنوب در جنگ جهانی اول)کنگره بزرگداشت هشتادمین سال شهادت ریسعلی دلواری،بوشهر ۱۳۷۲

 زمینه های اداری واقتصادی قیام ضد استعماری مردم بوشهر ،تنگستان، دشتی ودشتستان، مجموعه مقالات رئیسعلی دلواری (قیام جنوب در جنگ جهانی اول)کنگره بزرگداشت هشتادمین سال شهادت رئیسعلی دلواری،بوشهر ۱۳۷۲

 اوضاع فارس در جنگ جهانی اول،مجموعه مقالات رئیسعلی دلواری (قیام جنوب در جنگ جهانی اول)کنگره بزرگداشت هشتادمین سال شهادت رئیسعلی دلواری،بوشهر ۱۳۷۲

 کرمان در عصر تهاجم مغولان،کتاب نخل۲، سال دوم، شماره اول،بهار ۱۳۷۴

 سیستان در عهد تهاجمات مغول،،کتاب نخل۳و۴، سال دوم، شماره دوم وسوم،تابستان وپاییز ۱۳۷۴

–  انعکاس فتح استانبول در منابع تاریخی ایران

IRAN IN TARIHI  KAYNAKLARINDA  ISTANBUL  FETHI  NIN YANKILARI

نامه آشنا  ، در جستجوی میراث مشترک فرهنگی ، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران آنکارا بهار ۱۳۷۵

 نیشابور در فاصله سالهای ۶۳۳-۵۳۶ هجری قمری، فصلنامه علمی –  پژوهشی فرهنگ،سال نهم شماره سوم، شماره مسلسل ۱۹، پاییز ۱۳۷۵، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 تحولات جمعیتی ایران در نیمه اول قرن هفتم و تکوین منصب ایلخانی ، ایران شناخت(نامه انجمن ایرانشناسان کشورهای مشترک المنافع وقفقاز)شماره دوم ،تابستان ۱۳۷۵

 موقعیت مسیحیان آسیای غربی در دولت ایلخانان،ایران شناخت(نامه انجمن ایرانشناسان کشورهای مشترک المنافع وقفقاز)شماره چهارم ،بهار ۱۳۷۶

 بحران تمدن اسلامی در عهد مغول،نامه پژوهش،فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول ، شماره ۴، بهار ۱۳۷۶

عراق عجم درروزگار آخرین خوارزمشاهیان ،راه دانش،فصلنامه تحقیقات فرهنگی هنری استان مرکزی شماره مسلسل۶ پاییز وزمستان ۷۶صص۴۳-۳۳

 هند در نیمه دوم قرن نوزدهم تلاش برای احیای قدرت وموقعیت مسلمانان، یادواره صدمین سالگشت سید جمالدین اسد آبادی اندیشه ها ومبارزات، به اهتمام غلامحسین زرگری نژاد رضا  رئیس طوسی ، چاپ اول ۱۳۷۶

 عثمانی در نیمه دوم قرن نوزدهم تلاشهای نافرجام  برای اصلاحات و جلوگیری از فروپاشی ، یادواره صدمین سالگشت سید جمالدین اسد آبادی اندیشه ها ومبارزات، به اهتمام غلامحسین زرگری نژاد رضا  رئیس طوسی،چاپ اول ۱۳۷۶

  اثرى دقیق از مولفى گمنام، عجایب الاقالیم السبعه الى نهایه‏العماره، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا ، شماره  ۱، ۲۸ آبان ۱۳۷۶

 بلخ و تاریخ پرفراز و نشیب آن، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۲،۳۰ آذر ۱۳۷۶

  درگذشت استاد مورخ علیمراد فراشبندى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۲، آذر ۱۳۷۶

–  عراق عجم در روزگار آخرین خوارزم شاهیان ،راه دانش ، شماره ۶ پاییز وزمستان ۱۳۷۶

  دین و دولت در ایران عهد مغول، جستجویى در مسائل سیاسى و فرهنگى جامعه ایرانى در عصر استیلاى مغول، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۵-۴ اسفند ۱۳۷۶

 

–  بازار های بخارا ، ایران شناخت ، شماره ۸ ، بهار ۱۳۷۷

 تاریخ ترکهاى آسیاى میانه، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۷-۶  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۷

 درگذشت دکتر امیر پروین، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۷-۶ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۷٫

 درس تخصصى انگلیسى رشته تاریخ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۱۱  ۳۱ شهریور ۱۳۷۷

  رنسانس ، پرسش بزرگ تاریخ جهانى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۱۲ ۳۰ مهر ۱۳۷۷

  یادى از مرحوم دکتر محمدکاظم خواجویان، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۱۳، ۳۰ آبان ۱۳۷۷

  معرفى و بررسى کتاب « مسالک الابصار فى ممالک الامصار » بزرگترین اثر جغرافیاى تاریخى تألیف شده به… کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۱۴، ۳۰ آذر. ۱۳۷۷

  نقدى بر کتاب «نگاهى به تاریخ جهان»، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۱۶، ۳۰ بهمن ۱۳۷۷

 وقت خوش سعدی،سعدی شناسی، دفتر دوم بکوشش کوروش کمالی سروستانی، ناشر بنیاد فارس شناسی، اردیبهشت ۱۳۷۸

 حفظ وفرهنگ ایرانی، حافظ پژوهی ، دفتر دوم، به کوشش کوروش کمالی سروستانی، بنیاد فارس شناسی، ۱۳۷۸

  جنگهاى صلیبى، توقف یا تداوم؟ ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۱۹، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸

  کنکاشى در دو رویه تمدن بورژوازى غرب، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۲۲، ۳۰ مرداد۱۳۷۸

   درگذشت استاد فرزانه دکتر عبدالحسین زرین‏کوب، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا ، شماره۲۳، ۳۰ شهریور  ۱۳۷۸

  معرفى کتاب «گزیده متن های پیرامون تمدن روم، مسیحیت و اسلام (برخورد یا همزیستى تمدن‏ها)» ، کتاب ماه  تاریخ وجغرافیا،شماره۲۳، ۳۰شهریور ۱۳۷۸

  یادى از شادروان خانم ملکزاده بیانى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۲۴، ۳۰ مهر ۱۳۷۸

 نگاهی تحلیلی به تاریخ فارس، فارس شناخت سال اول ،شماره دوم وسوم، تابستان و پاییز۱۳۷۸

 یاد و نام نیریز در تاریخ میانه ایران، کنگره بزرگداشت فضل بن حاتم نیریزی، مرکز نشر دانشگاه شیراز،مهر ماه۱۳۷۸

  اطلس تاریخ اسلام، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۲۵، ۳۰ آبان ۱۳۷۸

–   تاریخ اسلام ، به مناسبت انتشار کتاب تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۲۶، ۳۰ آذر ۱۳۷۸

   برآمدن و فرمانروایى تیمور» کنکاش در مبادى یک امپراطورى، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره۲۸، ۳۰ بهمن ۱۳۷۸

    فرهنگ و تمدن تیموریان ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۲۸،۳۰ بهمن ۱۳۷۸

 اوقاف قراختائیان کرمان ، میراث جاویدان ، فصلنامه فرهنگی تحقیقی ، اجتماعی وتاریخی سال هشتم بهار ۱۳۷۹

  خرمای طرح ، سعدی شناسی، دفترسوم،  بکوشش کوروش کمالی سروستانی، ناشر بنیاد فارس شناسی، اردیبهشت ۱۳۷۹

 پادشاه بحر،  حافظ پژوهی ، دفتر سوم، به کوشش کوروش کمالی سروستانی و جلیل سازگار نژاد، مرکز حافظ شناسی ، ۱۳۷۹

 ضرورت توجه بیشتر به تاریخ(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال اول ،شماره مسلسل۲بهار ۷۹

 ضرورت توجه بیشتر به تاریخ(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال اول ،شماره مسلسل۲بهار ۷۹

  جغرافیاى تاریخى ، ارزیابى گذشته، تصویر آینده، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۱، اردیبهشت۱۳۷۹

 شکل گیری مرزهای دولت ایلخانان مغول ایران،مجله تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،شماره یکم/سال یکم بهار ۱۳۷۹

  یادداشتى بر انتشار کتاب جغرافیاى حافظ ابرو، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۹

    فرائد غیاثى» و فوائد تاریخى آن، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۲ ۳۱ خرداد ۱۳۷۹

   منشآت؛ قلم تاریخ (۱) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۲ ۳۱ خرداد۱۳۷۹

  کارنامه دشتستان»، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۴ ۳۱ مرداد ۱۳۷۹

   به یاد استاد دکتر عبدالحسین زرین‏کوب، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۵ ،۳۱ شهریور ۱۳۷۹

   رویکردهاى رنسانسى متقدم در تاریخ‏نگارى دکتر زرین‏کوب، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۵ ، ۳۱ شهریور ۱۳۷۹

 ازمه الحضاره الا سلامیه فی عصر المغول،آفاق الحضاره الاسلامیه،عددان فی السنه، العدد السادس، السنه الثالثه، رجب ۱۴۲۱ه /مهر ۱۳۷۹ه.ش، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 آشنایی با اصطلاحات تاریخی،برگرفته از کتاب History Skills چاپ ۱۹۹۶ م. ویراسته ماری ابوت، ترجمه سعادت رضوی/ توضیح : دکتر عبد الرسول خیراندیش رشد آموزش  تاریخ ،سال دوم ،شماره مسلسل۳ پاییز ۷۹

 جدال معاصران برسر تاریخ باستان،  رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ، شماره۳  ، سال دوم ، پاییز۱۳۷۹

 پادشاه بحر،  حافظ پژوهی ، دفتر سوم، به کوشش کوروش جلیل سازگار نژاد، مرکز حافظ شناسی ، ۱۳۷۹

 مسولیت ومنزلت معلم تاریخ(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال دوم ،شماره مسلسل۳ پاییز ۷۹

 سبک تاریخ نگاری استاد احمد اقتداری، فارس شناخت،سال دوم،شماره چهارم ، پاییز۱۳۷۹

 واقعه هایله اترار،مجموعه مقالات اولین سمینار تاریخی هجوم مغول به ایران وپیامدهای آن، دانشکاه شهید بهشتی ۱۳۷۹،جلد اول

  مآثرالانافه فى معالم الخلافه ، اثرى فراموش شده در تاریخ خلافت اسلامى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۶ ۳۰ مهر۱۳۷۹

 ارزیابی  نظریه دکتر حائری درباره همسازگری وناهمسازگری در جهان اسلام،خود آگاهی وتاریخ پژوهی ،یادنامه استاد عبدالهادی حائری ،انتشارات دانشگاه تهران ، مهرماه ۱۳۷۹

  اهمیت و گستره تحقیقات صفویه شناسى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۸-۳۷  ۳۰ آذر ۱۳۷۹

   مبادى صفویان و تحقیقات مربوط به ایران، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۸-۳۷، ۳۰ آذر ۱۳۷۹

   حاج‏میرزا حسن فسایى، فارسنامه ناصرى و مسئله اوقاف مدرسه منصوریه شیراز، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۳۹ ،۳۰ دی ۱۳۷۹

    تاریخ، معنویت، وحدت، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۴۳-۴۲ ،فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰

 تحولات جهان پیرامون ما وضرورت های درس تاریخ(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال سوم ،شماره مسلسل ۹ بهار ۸۰

 ضرورت های نوین در آموزش تاریخ(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال دوم ،شماره مسلسل۵بهار۸۰

 تخیل وتاریخ ، رشد آموزش  تاریخ ،سال سوم ،شماره مسلسل ۹ بهار ۸۰

 ترک شیرازی،گذری ونظری بر ترکان در عصر حافظ ، حافظ پژوهی ، دفتر سوم، به کوشش کوروش کمالی و جلیل سازگار نژاد، مرکز حافظ شناسی ، ۱۳۸۰

 سعدی وسلغریان،سعدی شناسی، دفتر چهارم بکوشش کوروش کمالی سروستانی، ناشر بنیاد فارس شناسی، اردیبهشت ۱۳۸۰

   تاریخ شهرى و موقعیت تاریخ‏هاى محلى در تاریخ‏نگارى ایرانى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۴۵-۴۴ خرداد وتیر۱۳۸۰

    صورت‏شناسى تاریخ‏هاى محلى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۴۷-۴۶ مرداد وشهریور ۱۳۸۰

 دبیران تاریخ ، مرزبانان تاریخ وفرهنگ ایران(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال سوم ،شماره مسلسل۶ تابستان ۸۰

این مقاله در فصلنامه تاریخ روابط خارجی، ” نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ” سال دوم شماره های ۷- ۸ تابستان  و پاییز ۱۳۸۰

  پنجاه شماره کتاب ماه تاریخ و جغرافیا (مقدمه) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۰ ، آذر ۱۳۸۰

   نقد و نظر در باب تاریخ‏نگارى باسورث براى شرق ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره ۵۰ ، آذر ۱۳۸۰

   منشآت؛ قلم تاریخ (۲ ) کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۵۲-۵۱، دی وبهمن ۱۳۸۰  

   تاریخ سرى، تاریخ بیزانس قرن ششم از خلال داستان یک شهر، یک شهریار و یک شهربانو، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۳،اسفند ۱۳۸۰

   شناخت و نقد منابع تاریخ ایران باستان، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۳،اسفند ۱۳۸۰

  ضرورت توجه بیشتر به تاریخ فرهنگ ایران، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۳،اسفند ۱۳۸۰

 تاتارها در منابع متقدم عصر مغول ایران، مجله تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،شماره یکم/سال دوم/۱۳۸۰

 اینالجق،، دائره المعارف بزرگ اسلامی جلدهم،تهران ۱۳۸۰

 تاملی بر افسانه فایز با اشاراتی به افسانه های مشابه،فایز دو بیتی سرای جنوب ،به کوشش عبدالکریم مشایخی ،بنیاد فارس شناسی شعبه بوشهر،انتشارات لیان ، تهران، ۱۳۸۱

 دغدغه ها ودلبستگی های یک معلم تاریخ(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال چهارم ،شماره مسلسل۱۰، ۱۳۸۱

 پرتغالی ها و اقتصاد دریایی ایران – پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ۳۴ تابستان ۱۳۸۱

 تاریخ ، علم زندگی(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال چهارم ،شماره مسلسل۱۱ ،۱۳۸۱

 سعدی آخرالزمان،، سعدی شناسی، دفترپنجم،بکوشش کوروش کمالی سروستانی، ناشر بنیاد فارس شناسی، اردیبهشت ۱۳۸۱

   تحقیق در وجوه دیاسپوراى فرهنگ و تاریخ ایرانیان، ضرورت‏ها و راهکارهاى آن، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۵-۵۴ ،فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱

   آسیا در دو چهره، نقد و نظر در باب کتاب شیوه‏هاى تفکر ملل شرق، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۷-۵۶ ،خرداد و تیر ۱۳۸۱

   ایرانشناسى-ژاپن‏شناسى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۵۷-۵۶ ،خرداد و تیر ۱۳۸۱

 برآمدن دولت سامانیان از مرزداری ایرانی- اسلامی، مجله تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،شماره یکم/سال سوم/۱۳۸۱

 برازجان، دائره المعارف بزرگ اسلامی جلد یازدهم،تهران ۱۳۸۱

  دو بستر و یک رویا تحلیلی تطبیقی از تاریخ ایران و ژاپن از آغاز تا قرن بیستم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال پنجم  شماره ۸ -۹ خرداد و تیر ۱۳۸۱

 آسیا در دو چهره ، نقد و نظر در باب کتاب شیوه های تفکر ملل شرق ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال پنجم  شماره ۹-۸  تیر و مرداد  ۱۳۸۱

  اسناد کمپانی هند شرقی هلند TANAP ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۹-۵۸ مرداد وشهریور ۱۳۸۱

   تاریخ اسلام و مسلمانان در جنوب آسیا، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۹-۵۸ مرداد وشهریور ۱۳۸۱

   تاریخ پرافتخار،کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۵۹-۵۸ مرداد وشهریور ۱۳۸۱

   تربیت حرفه‏اى و نقش آن در تعالى و ترقى تاریخ‏نگارى، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۵۹-۵۸ مرداد وشهریور ۱۳۸۱

   شاهنامه سرایى و گامى در تاریخ معاصر شهرستان دیلم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره۶۰ مهر۱۳۸۱

   کنکاش در پدیده‏اى موسوم به «تاریخ مشترک»، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۶۰ مهر۱۳۸۱

  سیره رسول‏الله (سخن سردبیر) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۶۲-۶۱ آبان وآذر ۱۳۸۱

  سیرى در دشواریهاى‏ مطالعات تاریخى راجع به زنان در تاریخ ایران (سخن سردبیر) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره  ۶۳ دی ۱۳۸۱

  جهان ایرانى و ضرورت‏هاى نوین در نمایندگى فرهنگى آن (سخن سردبیر) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۶۴ بهمن ۱۳۸۱

 انتقال حماسه های ایرانی از خراسان به مرزهای آناتولی و تحول مضمونی آنها ، سمپوزیوم روابط ترک ایران از گذشته تا امروز ،بنیاد تاریخ ترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، قونیه ۱۳۸۱

  میراث فرهنگى و تاریخى ایرانیان و فرایند ارتقاء آن به «میراث مشترک جهانى» (سخن سردبیر) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۶۵ اسفند ۱۳۸۱

  مرتبه شاهزادگی فرزندان جوجی قسار و تلاس طغا تیمورخان برای مقام ایلخانی ، پژوهشنامه علوم انسانی ویژه نامه تاریخ ، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۵۱ ، پاییز ۱۳۸۱

 سیاست عمومی دولت ایلخانان در قبال خلیج فارس و ارزیابی موفقیت دولت سلغریان در آن ، ویژنامه خلیج فارس مجله ی تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  شماره پیاپی : پنجم – سال چهارم – ۱۳۸۲

  نقد ونظر در باب کتاب تاریخ اسماعیلیان قهستان اثر مرحوم محمد فاروق فرقانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال ششم  شماره ۷-۶ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲

 خلیج فارس در گذر از اقتصاد مروارید به نفت، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال ششم  شماره ۱۲ مهر  ۱۳۸۲

 سیاست عمومی دولت ایلخانان در قبال خلیج فارس و ارزیابی موفقیت دولت سلغریان در آن ، ویژنامه ی خلیج فارس  ، تاریخ ، مجله ی تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره پیاپی : پنجم سال چهارم – ۱۳۸۲

 گذر از سرمنزل عنقا ، خاطرات مرحوم حاج ابراهیم محیایی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۱ آبان۱۳۸۲

 نگرشی فرهنگی بر تاریخ آریایی ها ، یاداشتی بر پیشنهاد بزرگداشت تمدن آریایی، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال ششم  شماره ۱۲ مهر  ۱۳۸۲

 بازگشت به نقطه صفر و ساختن یک ملت ، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال ششم  شماره ۷-۶ فروردین و اردیبهشت  ۱۳۸۲

 نقد و نظر درباره تاریخنگاری دکتر باستانی پاریزی  مطالعاتی درباره راه ابریشم دریایی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۳-۴ دی و بهمن ۱۳۸۲

 «بازگشت به «نقطه صفر» و «ساختن یک ملت» [سخن سردبیر]» ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا ، شماره ۶۷-۶۶ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲

–  رویکردهای تاریخی در مطالعات جامعه شناسی نوین ایران ،کتاب ماه تاریخ وجغرافیا، س۶،ش۷و۶ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲

  «ویژه مطالعات صفوى ۲ [سخن سردبیر]» ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۶۹-۶۸ خرداد و تیر ۱۳۸۲

  «ویژه مطالعات صفوى ۳ [سخن سردبیر]» ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۷۱-۷۰ مرداد و شهریور ۱۳۸۲

 مهر وطن(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال پنجم ،شماره مسلسل ۱۵ ، تابستان۱۳۸۲

  «خلیج فارس در گذر از اقتصاد مروارید به نفت»، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۷۲ مهر ۱۳۸۲

  ضرورت توجه به تاریخنگاری سوبالترن ، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۱ آبان  ۱۳۸۲

  نام های جغرافیایی به مثابه بخشی از میراث فرهنگی، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۲ آذر  ۱۳۸۲

  ارگ بم یادگاری از تاریخ کهنسال بم ،سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۳-۴ مهر  ۱۳۸۲

 همم عالیه وملل راقیه(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،سال پنجم ،شماره مسلسل ۱۳،۱۳۸۲

 تاریخ ، علم زنده ،( سخن سردبیر) رشد آموزش  تاریخ ،سال چهارم ،شماره مسلسل۱۴ ،۱۳۸۲

  توصیه‏هایى براى مسافرت در ایران، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۷۸-۷۷ اسفند ۱۳۸۲ و فروردین ۱۳۸۳

  خاطره تاریخی و آسیب شناسی آن (۱) ،سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۷ اردیبهشت  ۱۳۸۳

 شرق آسیا و افق های نوین در آن، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۸ خرداد  ۱۳۸۳

 مرزهای کهنه و نو در تحقیقات مغولی، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۹-۱۰-۱۱  تیر ، مرداد و شهریور  ۱۳۸۳

  درگذشت دکتر عبدالحسین نوایی ، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۱۲ مهر  ۱۳۸۳

  سفرنامه ها در بوته نقد و نظر، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۵-۶ اسفند و فروردین  ۱۳۸۳

  زنان و آینده تاریخنگاری ایران ، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هشتم  شماره ۱ آبان ۱۳۸۳

  از میانه جهان تا میانه آسیا ، سخن سردبیر کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۲۳ آذر و دی ۱۳۸۳

  چشم اندازهای  سرزمینی و تکوین خاطره تاریخی ، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هشتم  شماره ۵ -۴ بهمن واسفند و  ۱۳۸۳

 العراضه فی حکایه السلجوقیه ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۲۳ آذر و دی ۱۳۸۳

 در جستو جوی نام ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هشتم  شماره ۷-۶فروردین و اردیبهشت  ۱۳۸۴

  مطالعاتى درباره راه ابریشم دریایى، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۸۰ خرداد ۱۳۸۳

 تاریخ شیخ اویس و سال های پایانی دولت ایلخانان ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هفتم  شماره ۱۱-۱۰-۹ تیر، مرداد و شهریور ۱۳۸۳

   (دیباچه)، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،ویژه نامه خلیج فارس۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ (ضمیمه ش ۸۶-۸۷، آذر و دى ۱۳۸۳)

  بانک شاهى در بوشهر»، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،ویژه نامه، خلیج فارس۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ (ضمیمه ش ۸۶-۸۷، آذر و دى ۱۳۸۳)

   (دیباچه) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،ویژه نامه، خلیج فارس۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ (ضمیمه ش ۸۸-۸۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۳)

 نام اردکان و ریشه های باستانی آن ، فارس شناخت ، دوره جدید ، شماره اول ، زمستان ۱۳۸۳

 دودمان های حماسی ایرانی ، مجله رشد آموزش تاریخ ، دوره ششم ، شماره ۲ ، زمستان ۱۳۸۳

 تاریخ دانش فرهنگ ساز(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ،دوره ششم ،شماره ۱۶،پاییز۱۳۸۳

  دبیران تاریخ و حفظ میراث فرهنگی(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ، دوره ششم ،شماره ۲زمستان ۱۳۸۳

 جهبذ و کهبذ ؟، بحثی درباره عارفان کوه نشین فارس فصلی در روابط فرهنگی ایران قبل و بعد از اسلام ،همایش عرفان اسلام و انسان معاصر نکوداشت شیخ شهاب الدین سهروردی ۲۵ – ۲۷ بهمن ۱۳۸۳ دانشگاه تهران گرد آورنده و تدوین شهرام پازوکی

 فارس درجنبش مشروطه خواهی ایرانیان،(مقدمه)فارس در انقلاب مشروطیت؛ مسعود شفیعی سروستانی،بنیاد فارس شناسی،۱۳۸۳

 ایران در قرن ۲۱ و ضرورت توجه به دریا ،مجموعه مقالات همایش ایران در قرن ۲۱ ، دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی ، تهران ۱۳۸۳

این مقاله در کتاب ماه ، تاریخ  و جغرافیا  شماره ۶۵ ،اسفند ۱۳۸۱ نیز چاپ شده است.

 حس تاریخی یک ملت(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ، دوره ششم ،شماره ۳بهار ۱۳۸۴

تحولات اجتماعی آزربایجان در نیمه اول قرن هشتم هجری بر اساس گزارشات تاریخ شیخ اویس ،مجموعه مقالات کنگره طرح و احیای ربع رشیدی و فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانانی ، دانشگاه تبریز اردیبهشت ۱۳۸۴ به اهتمام دکتر علیرضا خزائلی

 آموزش رسمی تاریخ ؛ ضرورت ها و تنگناها ، مجله رشد آموزش تاریخ سال ششم ، شماره ۳ ، بهار ۱۳۸۴

 تاریخ جهانى و جهان ایرانى (سخن سردبیر) ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره ۹۱-۹۰ فروردین و اردی‏بهشت ۱۳۸۴

 از زاد بوم تا آباد بوم ، سخن سردبیر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هشتم  شماره ۹-۸  خرداد و تیر ۱۳۸۴

 نقد و بررسی کتاب سربازان ساسانی در جامعه مسلمانان نخستین ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا سال هشتم  شماره ۱۲ مهر ۱۳۸۴

 ایران در سفرنامه آی وز، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۱۰۰- ۹۹ دی وبهمن ۱۳۸۴، صص ۴۵-۴۲

  معرفى و بررسى کتاب “سربازان ساسانى در جامعه مسلمانان نخستین”، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،شماره۹۶ مهر ۱۳۸۴، صص ۱۸-۱۷

 دو واژه ی گیل و دیلم در فرهنگ نواحی شمالی و جنوبی ایران-  چکیده مقالات همایش دیلم شناسی ، به کوشش اصغر نژاد بخش، گیلان مرداد ۱۳۸۴

 علاقه به تاریخ را در فرهنگ عمومی جامعه تقویت کنیم(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ، دوره ی ششم ،شماره ۴تابستان ۱۳۸۴

 تاریخ چگونه یک ملت را مصونیت می بخشد؟، (سخن سردبیر) رشد آموزش تاریخ ، سال هفتم ، شماره ۱ ، پاییز ۱۳۸۴

 آموزش تاریخ ،تقلیل اولیه و تفصیل ثانویه خبر، رشد آموزش  تاریخ ، دوره ی هفتم ،شماره ی ۲ زمستان ۱۳۸۴ صص۱۴-۱۲

 رویکرد های نو در سیاست خارجی صفویان براساس جنگنامه کشم و جرون نامه ، همایش حماسه فتح قشم و هرموز ، تهران ۱۳۸۴

 تاریخ ایران را پاس بداریم(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ، دوره ی هفتم ،شماره ی ۲ زمستان ۱۳۸۴

معضل طبقه بندی و تاریخ علم برای علوم انسانی در دانشگاههای ایران ، چالشهای علوم انسانی در ایران ، مجموعه مقالات همایش بررسی مشکلات علوم انسانی خرداد ۱۳۸۵ ،مرکز نشر دانشگاه شیراز

 پیام تاریخ(سخن سردبیر)رشد آموزش  تاریخ ، دوره ی هفتم ،شماره ی ۳ بهار ۱۳۸۵

پیام تاریخ (سخن سردبیر) رشد آموزش تاریخ ، سال هفتم ، شماره ۳ ، بهار ۱۳۸۵

–  “درس تاریخ کلاسی به وسعت جامعه(سخن سردبیر) رشد آموزش تاریخ ، سال هفتم ، شماره ۴ ، تابستان ۱۳۸۵

 آموزش تاریخ و افق های امیدوار کننده( سخن سر دبیر) آموزش رشد تاریخ ، دوره هشتم پاییز ۱۳۸۵

جهبذ و کهبذ ، مجموعه مقالات همایش عرفان ، اسلام ، ایران ،  بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی ، انتشارات حقیقت ، ۱۳۸۵ 

–  آموزش تاریخ و بازیابی هویت ملی (سخن سردبیر) رشد آموزش تاریخ ، سال هشتم ، شماره ۲ ، زمستان ۱۳۸۵

 کرانه ها و پس کرانه ها،پارسه، نشریه تخصصی انجمن علمی بخش تاریخ دانشگاه شیراز،سال چهارم شماره ۸و۹- بهار ۸۵ص۴۰

 پرتغالی ها و اقتصاد دریایی ایران،پژوهشنامه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  ، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۴ ، تابستان ۱۳۸۵

 نوروز از منظر دو پدیده ی سنت وتجدد، نسیم جنوب، سال ۹ شماره ۳۹۲-۳۸۹ ویزه نامه نوروزی ۱۳۸۵ص۳۰

 مرتبه شاهزادگی فرزندان جوجی قسار و تلاش طغا تیمورخان برای مقام ایلخانی ،پزوهشنامه علوم انسانی ، ویزه نامه تاریخ شماره ۵۱ پاییزه ۱۳۸۵ دانشگاه شهید بهشتی

 پیشگفنار ، مقدمه کتاب “کتیبه های پهلوی کازرون “پژوهش دکتر سیروس نصرالله زاده ،تهران ،انتشارات کازرونیه ۱۳۸۵

ناسیونالیسم دریایی ایرانیان و نقش رو به گسترش آن در آینده سیاسی و اقتصادی ایران ،همایش آینده پ‍‍زوهی ایران ۱۴۰۰ موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آذر، ۱۳۸۶

 تجارت دریایی ایران در دوره سلجوقی ، سده های ۵و۶ هجری ( با تکید بر نقش بندر تیز) با همکاری مجتبی خلیفه ،فصلنامه علمی پزوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ، سال هفدهم ، شماره ۶۵ ، تابستان ۱۳۸۶

 جوجی، دانشنامه جهان اسلام ج – چ( ۱۱) زیر نظر غلامعلی حداد عادل تهران ۱۳۸۶

 خاطره تاریخی ایرانیان و تاثیر آن بر چگونگی نگرش آنان به آسیای مرکزی ،ایران و مطالعات منطقه ای : آسیای مرکزی(مجموعه مقالات همایش آسیای مرکزی ،گذشته ، حال ، آینده ۱۳۸۴ ، تهران) موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ،۱۳۸۶ ، تهران

 وضعیت تجاری و اقتصادی کرمان در گذشته –فصلنامه علمی آموزشی خبری کهن روزگار بهار و تابستان ۸۶ دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی – دبیرخانه راهبری تاریخ کرمان

 شیراز روزگار سعدی در تحول رویکرد از اصفهان به کیش ، بزرگداشت یاد روز سعدی ،سعدی شناسی دفتر یازدهم ، شیراز ، مرکز سعدی شناسی ۱۳۸۷

 اسلام پذیری به عنوان فرایندی از انتقال و انطباق فرهنگی ” مسلمان شدن مغولان توسط عرفای ایرانی” سمینار بین المللی ایران و اسلام ، ژاپن مارس  ۲۰۰۸ دانشگاه اساکا

 “شکل گیری مولفه های جدید سیاسی و اقتصادی”(مقدمه) سیاست های بریتانیا در خلیج فارس در فاصله دو جنگ جهانی ۱۹۳۹-۱۹۱۸ م. تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران : بنیاد ایران شناسی شعبه استان بوشهر ۱۳۸۷

 عصر صدرایی در تاریخ دارالعلم شیراز ، فارس شناخت ، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی بنیاد فارس شناسی شماره اول  ، بهار ۱۳۸۷

  مقدمه ای تاریخی برشکل گیری جامعه و فرهنگ بندرعباس ، مقدمه ای بر کتاب بندرعباس در گستره تاریخ و زبان تالیف دکتر منصور جلالی نشر دعوت تهران ۱۳۸۷

 پهلوان نامه ها و شاهنامه ها ، مجموعه مقالات ایران و اسلام  ، ژاپن ، یوکوهاما ،شونپوشوا ، ۲۰۱۰ صفحات ۲۴۸ تا ۲۶۹به زبان ژاپنی

Evolution of Iran s Administrative Divisions in Mongol Era and The Formation of  Bolookat

 نوروز دریا ، مبنای تقویمی دریانوردی ، تجارت و زراعت در منطقه خلیج فارس ، مجموعه مقالات خلیج فارس فرهنگ و تمدن ، گروه تاریخ دانشگاه تهران و موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن  ایران زمین- انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ، تهران ۱۳۸۷

 چنگیزخان ، دانشنامه جهان اسلام چ – ح( ۱۲) زیر نظر غلامعلی حداد عادل تهران ۱۳۸۷

 شورش سلجوقشاه سلغری علیه مغولان و اندیشه او برای عبور از دریای پارس ، مجله پژوهش های تاریخی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال دوم شماره سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۷

 تاریخ طبیعی ، فصلنامه علمی آموزشی خبری کهن روزگار زمستان ۱۳۸۷  بهار ۱۳۸۸ دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی – دبیرخانه راهبری تاریخ کرمان

 مناسبات خانوادگی ، نظامی و سیاسی خوارزمشاهیان با سلغریان  ( اتابکان فارس ) از ۶۱۴ تا ۶۳۴ ه.ق ، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۸۵ دوره ۵۹

 بررسی آماری علل بی ثباتی دولت ایلخانان ، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران ، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳ پیاپی ۵ / ۶۱  تابستان ۱۳۸۸

 اهمیت جهانی خلیج فارس ، پژوهشنامه خلیج فارس ، دفتر اول و دوم، به کوشش دکتر عبدالرسول خیراندیش – مجتبی تبریزنیا خانه کتاب فروردین ۱۳۹۰

 دوره بندی اسناد مربوط به میرزا محمد خان غضنفر السلطنه برازجانی “مجموعه مقالات    همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر به کوشش غلامحسین نظامی ، بوشهر ۱۳۹۰

 فرایند شکل گیری اروغ های دولت ایلخانان، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران ، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۶ پیاپی ۵ / ۶۴  بهار ۱۳۹۰

 رویکردی تاریخی برتبیین رابطه ی راه آهن و امنیت ، چکیده مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس ، نظم و امنیت ( فارس شناسی انتظامی ) شیراز – ۱۱و ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۰

 تحول مرتبه ترخانی در انتقال از جامعه تورانی به ایران عصر مغول ، دو فصلنامه علمی پژوهشی  ، تحقیقات تاریخ اجتماعی ، سال اول شماره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰

 تمرچی یا تمورچی ، نامی برای مغولان ( در نخستین منابع ایرانی عصر تهاجم مغول ) مجله پژوهشهای علوم تاریخی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تابستان ۱۳۹۰

 هیرون ، موهبت گرما برای دریای پارس ، پژوهشنامه خلیج فارس ، دفتر چهارم ،خانه کتاب ، اردیبهشت ۱۳۹۱

 دریانوردی و تجارت زرتشتیان در خلیج فارس قرون نخستین اسلامی ، مجموعه مقالات نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس ، به کوشش دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ ، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تهران ۱۳۹۱

 بازشناسی روابط ویژه بوم و بر در مرزهای جنوبی فلات ایران ، چکیدهء مقالات سومین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس تاریخ و فرهنگ و تمدن ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

 اوزان و مقیاس ها ، فصلی در نوسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه ی ایرانی ، مقدمه ای بر کتاب اوزان  ومقیاس ها در عصر قاجار ، ویلم فلور ، ترجمه مصطفی نامداری منفرد تهران نشر آباد بوم ۱۳۹۱

 اثرات هجوم مغول در سیر جغرافیانویسی ،مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان مقاله مشترک با مریم غلامی خسرو آبادی و میکاییل وحیدی، سال ششم  ، شماره یازدهم ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

                                                           مقالات دانشنامه                                        

 چنگیزخان ، دانشنامه جهان اسلام چ – ح( ۱۲) زیر نظر غلامعلی حداد عادل تهران ۱۳۸۷

 جوجی، دانشنامه جهان اسلام ج – چ( ۱۱) زیر نظر غلامعلی حداد عادل تهران ۱۳۸۶

 برازجان، دائره المعارف بزرگ اسلامی جلد یازدهم،تهران ۱۳۸۱

 اینالجق،، دائره المعارف بزرگ اسلامی جلدهم،تهران ۱۳۸۰

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مقالات علمی پژوهشی

 

اسناد سیاسی میرزا علی محمد خان موقر الدوله حکمران بنادر،فصلنامه مطالعات تاریخی سال سوم ، شماره سوم و چهارم شماره مسلسل۱۱و۱۲، پاییز وزمستان ۱۳۷۰

 شکل گیری مرزهای دولت ایلخانان مغول ایران،مجله تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،شماره یکم/سال یکم بهار ۱۳۷۹

 تاتارها در منابع متقدم عصر مغول ایران، مجله تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،شماره یکم/سال دوم/۱۳۸۰

 پرتغالی ها و اقتصاد دریایی ایران – پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ۳۴ تابستان ۱۳۸۱

 برآمدن دولت سامانیان از مرزداری ایرانی- اسلامی، مجله تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،شماره یکم/سال سوم/۱۳۸۱

 سیاست عمومی دولت ایلخانان در قبال خلیج فارس و ارزیابی موفقیت دولت سلغریان در آن ، ویژنامه خلیج فارس مجله ی تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  شماره پیاپی : پنجم – سال چهارم – ۱۳۸۲

 پرتغالی ها و اقتصاد دریایی ایران،پژوهشنامه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  ، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۴ ، تابستان ۱۳۸۵

 مرتبه شاهزادگی فرزندان جوجی قسار و تلاش طغا تیمورخان برای مقام ایلخانی ،پزوهشنامه علوم انسانی ، ویزه نامه تاریخ شماره ۵۱ پاییزه ۱۳۸۵ دانشگاه شهید بهشتی

 تجارت دریایی ایران در دوره سلجوقی ، سده های ۵و۶ هجری ( با تکید بر نقش بندر تیز) با همکاری مجتبی خلیفه ،فصلنامه علمی پزوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ، سال هفدهم ، شماره ۶۵ ، تابستان ۱۳۸۶

 مناسبات خانوادگی ، نظامی و سیاسی خوارزمشاهیان با سلغریان  ( اتابکان فارس ) از ۶۱۴ تا ۶۳۴ ه.ق ، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۸۵ دوره ۵۹

 بررسی آماری علل بی ثباتی دولت ایلخانان ، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران ، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳ پیاپی ۵ / ۶۱  تابستان ۱۳۸۸

 فرایند شکل گیری اروغ های دولت ایلخانان، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران ، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۶ پیاپی ۵ / ۶۴  بهار ۱۳۹۰

 تمرچی یا تمورچی ، نامی برای مغولان ( در نخستین منابع ایرانی عصر تهاجم مغول ) مجله پژوهشهای علوم تاریخی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تابستان ۱۳۹۰

 تحول مرتبه ترخانی در انتقال از جامعه تورانی به ایران عصر مغول ، دو فصلنامه علمی پژوهشی  ، تحقیقات تاریخ اجتماعی ، سال اول شماره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰